Cannon Rocks Ratepayers
Association

The Cannon Rocks Ratepayers Association, a non-profit making
Organisation with no alignment to any political party,
is an active association representing the interests of
ratepayers and permanent residents of Cannon Rocks in
matters concerning Cannon Rocks village. Its strives to
achieve to liaise with local (Ndlambe Municipality), Provincial,
and National Authorities or any other similar institution on matters
concerning the ratepayers and permanent residents of Cannon
Rocks. It also liaises with the elected ward councillor, collaborate with
other ratepayers associations, look after the interests of the
ratepayers regarding activities of local government in respect of property
owned or occupied by them. It promotes the interests
and protect the rights of the ratepayers and the immediate
environment, monitor the execution of those activities of the
spatial development framework, including the integrated
development plan as approved by the Ndlambe Municipality
that is directed to Cannon Rocks. It furthermore ensures representation on
applicable forums/workgroups.
The association is also a founding member of the Ndlambe
Ratepayers Association (NRF) which aims to protect and
promote the common interests of ratepayers and/or residents
who are members of voluntary associations. This in relation with
activities of all levels of government including local, provincial
and national government. The NRF, to the best of knowledge,
is the only ratepayers association in the republic of South Africa which has direct
access and scheduled participation with the municipal mayor,
municipal manager and the financial director regarding the
annual municipal budget and municipal short term implementation plans.

Cannon Rocks Belasting Betalersvereniging

Alhoewel die Cannon Rocks Belasting Betalersvereniging oor
geen uitvoerende magte beskik nie, word samewerking en
steun met die plaaslike munisipaliteit bewerkstellig deur
middel van gesonde en gestruktueerde verhouding met
munisipale beamptes. Gevolglik word die vereniging sonder
uitsonder genader vir kommentaar rakende aansoeke om
hersonering, verslapping van regulasie ens. soos van
toepassing op Cannon Rocks. By verskeie geleenthede was die
vereniging instrumenteel betrokke by die hersiening en
formulering van munisipale beleid en regulasies.
Die komitee sal enige redelike versoek of klagte opvolg of
verwys na die betrokke amptenaar/direktoraat by die plaaslike
munisipaliteit.
Die plaaslike gemeenskap saal word tans deur die vereniging
bestuur interme van ‘n tien jaar huurooreenkoms met die
Ndlambe Munisipaliteit. Skakeling met die komitee van die
vereniging word aangemoedig d.mv. geskrewe (e-pos of
formele briewe) kommunikasie. Vir redes, wat voor die hand
liggend is, word geen kommentaar, navrae ens via sosiale
medium opgevolg nie. Lede gelde beloop tans teen R100.00
per huisgesin ongeag van die aantal eenhede in besit. Enige
persoon wie permanent woonagtig is en/of eiendom besit in
Cannon Rocks kwalifiseer vir lidmaatskap.Verskeie ander
aktiwiteite soos tennis, potspel (pool), dames vereniging, bestaan plaaslik.

Weens die aangrensende Nasionale Addo Olifant Park,
bestaan noue samewerking tussen die vereniging en die senior
bestuur van die parkeraad rakende beleid sowel as toepassing van beleid en regulasie .

Services

CANNON ROCKS RATEPAYERS ASSOCIATION COMMITEE MEMBERS

BELASTING BETALERS KOMMITEE LEDE

CHAIRMAN / VOORSITTER BERT VENTER
VICE CHAIRMAN / ONDER VOORSITTER BARRY FOURIE
SECRETARY / SEKRETARIS JIM POMROY
KOMMUNIKASIE / COMMUNICATION ADĖLE DU PLESSIS
TREASURY / FINANSIES MICHELLE HAYES
BOOKKEEPER / BOEKHOUER MICHELLE HAYES
MAINTENANCE AND INFRASTRUCTURE /
ONDERHOUD EN INFRASTRUKTUUR
BERT VENTER
COMMUNITY HALL / GEMEENSKAP SAAL BARBARA BECKMAN
FIRE FIGHTING / BRANDBEHEER BARRY FOURIE
SECURITY& SAFETY / SEKURITEIT&VEILIGHEID PHILLIP DU PLESSIS
LOCAL GOVERMENT & DEVELOPMENT /
PLAASLIKE BESTUUR EN ONTWIKKELING
BERT VENTER
ADVERTISING / ADVERTENSIES TRACEY BULL
WARD 2 LIASON JIM POMROY
ENVIRONMENT / OMGEWINGSAKE PAUL STRUTT

Services